ECONSALUD Archivos

Economía de la Salud

ECONSALUD@LISTSERV.REDIRIS.ES

Opciones: Vista Forum

Use Monospaced Font
Por defecto enseñar Text Part
Esconda cabeceras de correo

Mensaje: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]
Tema: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]
Autor: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]

Print Responder
Received:
by LISTSERV.REDIRIS.ES (LISTSERV-TCP/IP release 17.0) with spool id 5799720 for [log in para visualizar]; Mon, 27 Jun 2022 10:36:56 +0200 from listserv.backend.rediris.es (localhost [127.0.0.1]) by listserv.backend.rediris.es (Postfix) with ESMTP id 52587255523 for <[log in para visualizar]>; Mon, 27 Jun 2022 10:36:56 +0200 (CEST)
Content-Type:
text/plain; charset="UTF-8"
Date:
Mon, 27 Jun 2022 10:36:56 +0200
Reply-To:
Economía de la Salud <[log in para visualizar]>
Subject:
Message-ID:
Content-Transfer-Encoding:
quoted-printable
Emisor:
Aes Econsalud <[log in para visualizar]>
Sender:
Economía de la Salud <[log in para visualizar]>
Mime-Version:
1.0
Delivered-To:
Parts/Attachments:
text/plain (111 lines)
We are looking for professionals at the Health Technology Assessment and Quality department! #wearehiring

Vacancy due to substitution at AQuAS

We are looking for a professional with experience in conducting health economics studies.

The tasks to be developed are:
•	Preparing economic evaluation reports of health technologies and the impact of those low-value clinical practices. Specifically, developing decision analytic models that systematically incorporate clinical and economic evidence to determine the value of a technology or the impact of low-value clinical practices, including models of:
o	Cost-effectiveness.
o	Cost-utility.
o	Budget impact.
o	Cost-consequence.
•	Coordinating and managing assignments to the aforementioned areas.
•	Writing and presentation of scientific products related to the previous functions.

Essential requirements:
•	University degree or bachelor's degree in Health and Life Sciences, Economics and/or Statistics.
•	Training in health economics.
•	Professional experience in the field of health economics in health technologies and economic evaluations.
•	Professional experience of at least 3 years in developing health economic models.
•	English at an intermediate-advanced level officially accredited.
•	Catalan language at C1 level.

Offered:
•	Flexible Schedule.
•	Telecommuting 3 days a week.
•	Working in a collaborative environment with committed people.
•	Collaborating in strategic projects that imply an improvement of the Health System at different levels.
•	Opportunity to create an interdisciplinary network and professional growth
Develping projects with real-world data.
•	37.5 hour shift, and 35 hour shift during the summer months.
•	Substitution contract.
•	Annual gross salary: category 1.2.

If you think you have the profile, send us your CV [log in para visualizar]


Vacant per substitució a l’àrea d’avaluació d’AQuAS.

Estem buscant un/a professional amb experiència en la realització d’estudis d’economia de la salut.
 
Les tasques a desenvolupar són: 
•	Elaborar informes d’avaluació econòmica en relació a l’avaluació de tecnologies sanitàries i l’impacte d’aquelles pràctiques de poc valor en salut. En concret, elaborar models analítics de decisió que incorporin l’evidència clínica i econòmica de forma sistemàtica per determinar el valor de la tecnologia o l’impacte de la pràctica de poc valor, incloent models de:
o	Cost-efectivitat.
o	Cost-utilitat.
o	Impacte pressupostari.
o	Cost-conseqüència.
•	Coordinar els encàrrecs i projectes assignats en els àmbits mencionats, incloent tasques de seguiment i coordinació de projectes, contacte amb stakeholders, seguiment de terminis, etc. 
•	Redacció i presentació de productes científics relacionats amb les funcions anteriors. 

Requisits indispensables: 
•	Titulació universitària de llicenciatura o grau en Ciències de la Salut i la Vida, Econòmiques i/o Estadística.
•	Formació en economia de la salut. 
•	Experiència professional en l'àmbit de l’economia de la salut en tecnologies sanitàries i avaluacions econòmiques. 
•	Experiència professional mínima de 3 anys e la realització de models econòmics en salut. 
•	Coneixements d’anglès a nivell medi-avançat oficialment acreditat.
•	Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1.

S’ofereix:
•	Horari flexible.
•	Teletreball 3 dies a la setmana.
•	Treballar en un ambient col·laboratiu amb persones compromeses. 
•	Col·laborar en projectes estratègics que suposin una millora del Sistema de Salut a diferents nivells.
•	Oportunitat de crear xarxa interdisciplinar i creixement professional.
•	Elaborar projectes amb dades del món real.
•	Jornada de 37,5 hores i de 35h durant els mesos d’estiu.
•	Contracte de substitució.
•	Retribució bruta anual: categoria 1.2.

Si creus que tens el perfil, envia'ns el teu cv a través de l'adreça [log in para visualizar] 


¡En el equipo del área funcional de evaluación buscamos profesionales! #wearehiring

Vacante por sustitución en el área de evaluación de AQuAS

Estamos buscando un/a profesional con experiencia en la realización de estudios de economía de la salud.

Las tareas a desarrollar son:

•	Elaborar informes de evaluación económica en relación con la evaluación de tecnologías sanitarias y el impacto de aquellas prácticas de poco valor en salud. En concreto, elaborar modelos analíticos de decisión que incorporen la evidencia clínica y económica de forma sistemática para determinar el valor de la tecnología o el impacto de la práctica de poco valor, incluyendo modelos de:
o	Coste-efectividad.
o	Coste-utilidad.
o	Impacto presupuestario.
o	Coste-consecuencia.
•	Coordinar los encargos y proyectos asignados a los ámbitos mencionados, incluyendo tareas de seguimiento y coordinación de proyectos, contacto con stakeholders, seguimiento de plazos, etc.
•	Redacción y presentación de productos científicos relacionados con las anteriores funciones.

Requisitos indispensables:

•	Titulación universitaria de licenciatura o grado en Ciencias de la Salud y la Vida, Económicas y/o Estadística.
•	Formación en economía de la salud.
•	Experiencia profesional en el ámbito de la economía de la salud en tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas.
•	Experiencia profesional mínima de 3 años en la realización de modelos económicos en salud.
•	Conocimientos de inglés a nivel medio-avanzado oficialmente acreditado.
•	Disponer del conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel C1.

Se ofrece:

•	Horario flexible.
•	Teletrabajo 3 días a la semana.
•	Trabajar en un ambiente colaborativo con personas comprometidas.
•	Colaborar en proyectos estratégicos que supongan una mejora del Sistema de Salud a distintos niveles.
•	Oportunidad de crear red interdisciplinar y crecimiento profesional.
•	Elaborar proyectos con datos de la vida real.
•	Jornada de 37,5 horas y de 35h durante los meses de verano.
•	Contrato de sustitución.
•	Retribución bruta anual: categoría 1.2.

Si crees que tienes el perfil, envíanos tu CV a través de la dirección [log in para visualizar]

ATOM RSS1 RSS2